heit&mem

Dizebern

Dizebern

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Sweevjend bisto fan wûnder
Ynstoppe yn leafdewol
Mei wite tekkens fan streektrochset lân
Nûnderje wy dy yn ’e sliep