heit&mem

Dit wûnder yn ús hannen lein

Dit wûnder yn ús hannen lein

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Dit wûnder yn ús hannen lein,
it stiet noch oan ’t begjin.
Wy winskje dat it wêze mei
in ljochtsje yn ús gesin.