heit&mem

Dit libben

Dit libben

Dieuwke van der Meer 17 juli 2015

Dit libben
sa pril.
Dit berntsje
sa wolkom.
Hiel unyk,
hiel bysûnder.
Us lyts leaf famke/jonkje,
God, wat in wûnder.