heit&mem

Dit hert hjir, sêftmoedich en froed,

Dit hert hjir, sêftmoedich en froed,

Dieuwke van der Meer 18 november 2014

Dit hert hjir, sêftmoedich en froed,
fan d’ ierdman mei blommen opsierd,
is’t byld fan in libben, sa fredich en goed,
dat ‘k hjirby ús (Wytske) tawinskje yndied.