heit&mem

Diel mei ús dit grutte lok,

Diel mei ús dit grutte lok,

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Diel mei ús dit grutte lok,
kom gau om in poppeslok!