heit&mem

Dêr’t blommen binne,

Dêr’t blommen binne,

Dieuwke van der Meer 18 november 2014

Dêr’t blommen binne,
dêr is meastal ek de sinne.
Dasto dêrfan in protte hawwe meist,
dat winskje ik dy ta!