heit&mem

Dêr wie it dan safier

Dêr wie it dan safier

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Dêr wie it dan safier
in lyts popke oer de flier.
Lytse hantsjes, lytse earkes
in lyts kopke mei in minynoas,
dêr’t wy sa wiis mei binne
dat kin dochs net oars!