heit&mem

Der sit in fûgel, fluch en blij

Der sit in fûgel, fluch en blij

Dieuwke van der Meer 20 maart 2015

Der sit in fûgel, fluch en blij
yn’t fielend minskehert.
Dy sjongt syn simmermelodij,
by kjeld en wintersmert.
En wêr’t dy sang him hearre liet,
dêr brûze blommen op út d’ierd.
Dy fûgel, leave faam, do witst,
de ‘Leafdefûgel’ is’t!