heit&mem

Der sille hannen wêze

Der sille hannen wêze

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Der sille hannen wêze
dy’t dy drage
en earms
dêrst feilich yn bist
en minsken
dy’t sûnder freegjen
sizze datst
wolkom bist.