heit&mem

Dêr bist dan,

Dêr bist dan,

Dieuwke van der Meer 17 juli 2015

Dêr bist dan,
it libben kin begjinne!
Juster noch yn it tsjuster
hjoed yn ’t folle ljocht,
wy tankje de Skepper
dy’t ús sa ryk betocht.