heit&mem

Dêr binne jimme dan

Dêr binne jimme dan

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Dêr binne jimme dan
it libben kin begjinne!
Net ien, mar twa nije libbens
sjogge no it ljocht.
Wy tankje de Skepper
dy’t ús sa ryk betocht.