heit&mem

Der bestiet gjin tiid

Der bestiet gjin tiid

Sietske Zwart 28 augustus 2015

Der bestiet gjin tiid
en der binne gjin wurden.
De grutte stilte falt,
ferslein en stom.
Yn ’e loft in skiere fûgel.
hy komt net wer werom.

– Auck Peanstra