heit&mem

De wrâld sil fan dy genietsje,

De wrâld sil fan dy genietsje,

Sietske Zwart 26 augustus 2015

De wrâld sil fan dy genietsje,
want wêrsto ek giest,
do bringst it libben freugde,
omdatsto in sintsje bist.