heit&mem

De sinne hat der in sinnestrieltsje by

De sinne hat der in sinnestrieltsje by

Sietske Zwart 26 augustus 2015

De sinne hat der in sinnestrieltsje by,
wat binne wy dochs wiis mei dy!