heit&mem

De sinne

De sinne

Dieuwke van der Meer 4 juni 2015

Do silst de sinne fine,
op dizze donkerblauwe jûn.
Foar ivich sil er skine,
do hast dyn frede fûn.
– Gerrit Breteler