heit&mem

De nacht is foarby

De nacht is foarby

Sietske Zwart 28 augustus 2015

De nacht is foarby
de sinne is frij om heech te gean
It lêste wie wrang,
it wachtsjen te lang
Wês mar net bang, nea wer bang,
it hoecht net mear.