heit&mem

De iene seit: “Hy liket op heit”

De iene seit: “Hy liket op heit”

Sietske Zwart 27 augustus 2015

De iene seit: “Hy liket op heit”
en de oare fynt: op mem.
Wy soenen sizze:
jimme moatte ús lytse …
sels mar ris besjen!