heit&mem

De Heare hoedet dyn gean en dyn kommen, fan no ôf oant yn ivichheid.

De Heare hoedet dyn gean en dyn kommen, fan no ôf oant yn ivichheid.

Sietske Zwart 28 augustus 2015

De Heare hoedet dyn gean en dyn kommen, fan no ôf oant yn ivichheid.