heit&mem

De grutte freugde

De grutte freugde

Sietske Zwart 26 augustus 2015

De grutte freugde
om de lytse dingen,
is it lytse geheim
fan it grutte gelok.