heit&mem

De blomkes yn ‘e greiden,

De blomkes yn ‘e greiden,

Dieuwke van der Meer 18 november 2014

De blomkes yn ‘e greiden,
it jongfee yn’e finne,
de fûgels yn’e blauwe loft
sykje allegear de sinne.
Mirjam ik winskje dy
op dyn libbenspaad
net folle skaad,
mar tige folle sinne.