heit&mem

De bernewrâld sa tear en fyn,

De bernewrâld sa tear en fyn,

Sietske Zwart 27 augustus 2015

De bernewrâld sa tear en fyn,
dêr leit de hiele takomst yn.