heit&mem

Dagen ha ik nei de búk sjoen,

Dagen ha ik nei de búk sjoen,

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Dagen ha ik nei de búk sjoen,
bulten aaikes en tútsjes jûn.
Hiel faak ha ik nei dyn hertsje lústere
en wurdsjes nei dy flústere.