heit&mem

Bot oandien binne wy troch de oerweldigjende belangstelling, yn hokker foarm dan ek, dy’t wy ûnderfûn hawwe, likegoed yn ’e tiid fan har siikwêzen as nei it ferstjerren fan myn alderleafste frou en ús leafste mem …. Us oprjochte tank dêrfoar.

Bot oandien binne wy troch de oerweldigjende belangstelling, yn hokker foarm dan ek, dy’t wy ûnderfûn hawwe, likegoed yn ’e tiid fan har siikwêzen as nei it ferstjerren fan myn alderleafste frou en ús leafste mem …. Us oprjochte tank dêrfoar.

Joukje de Jong 9 november 2016

Bot oandien binne wy troch de oerweldigjende belangstelling, yn hokker foarm dan ek, dy’t wy ûnderfûn hawwe, likegoed yn ’e tiid fan har siikwêzen as nei it ferstjerren fan myn alderleafste frou en ús leafste mem ….
Us oprjochte tank dêrfoar.