heit&mem

Blommen fertoarkje,

Blommen fertoarkje,

Dieuwke van der Meer 14 december 2014

Blommen fertoarkje,
blêden fergean,
mar oprjochte freonskip
bliuwt ivich bestean.