heit&mem

Bliuw ienfâldich en oprjocht

Bliuw ienfâldich en oprjocht

Sietske Zwart 15 december 2014

Bliuw ienfâldich en oprjocht
ha mar folle wille
dan silst, wer ast ek hinne fljochst
neare swier oer tille
Want in fleurich blier gemoed,
is foar alle dingen goed!