heit&mem

Bliuw altyd gol en blier.

Bliuw altyd gol en blier.

Dieuwke van der Meer 25 november 2014

Bliuw altyd gol en blier.
Al liket soms
ús libben swier.
Kinst jimmer hjir op oan;
Jezus helpt ek dy
elke dei wer op ‘e nij.