heit&mem

Blier fan herte,

Blier fan herte,

Sietske Zwart 15 december 2014

Blier fan herte,
leaf foar eltsenien;

Dat hat noch nea
in minske misstien!

Gean sa troch it libben,
dan fynst op dyn wei

Grif fleur en wille:
hast eltse dei!