heit&mem

Betanke foar in stil gebed foar dy stille omearming foar dy treastende wurden, sprutsen of skreaun. Betanke foar de hândruk as wurden stykjen bleaunen, foar alle bliken fan leafde en freonskip. It docht goed om te witten dat safollen mei ús meifiele.

Betanke foar in stil gebed foar dy stille omearming foar dy treastende wurden, sprutsen of skreaun. Betanke foar de hândruk as wurden stykjen bleaunen, foar alle bliken fan leafde en freonskip. It docht goed om te witten dat safollen mei ús meifiele.

Joukje de Jong 9 november 2016

Betanke
foar in stil gebed
foar dy stille omearming
foar dy treastende wurden,
sprutsen of skreaun.

Betanke
foar de hândruk
as wurden stykjen bleaunen,
foar alle bliken fan leafde en freonskip.
It docht goed om te witten dat safolle minsken mei ús meifiele.