heit&mem

Besletten leit yn ’t wrâldsk bestean,

Besletten leit yn ’t wrâldsk bestean,

Sietske Zwart 28 augustus 2015

Besletten leit yn ’t wrâldsk bestean,
’t kommen, wêzen en wer gean.