heit&mem

Besletten

Besletten

Dieuwke van der Meer 4 juni 2015

Besletten leit yn ’t wrâldsk bestean,
’t kommen, wêzen en wer gean.