heit&mem

Berte fan it libben,

Berte fan it libben,

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Berte fan it libben,
it begjin,
in barren dat nea
gewoan wurde kin.
In berntsje sa lyts,
sa bysûnder,
wat binne wy tankber
foar dit wûnder.