heit&mem

Barre der noch wûnders?

Barre der noch wûnders?

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Barre der noch wûnders?
Wurdt it lok noch fûn?
Do mei dyn lytse lûden,
hast ús it antwurd jûn.