heit&mem

Asto letter oan dyn skoaltiid tinkst

Asto letter oan dyn skoaltiid tinkst

Dieuwke van der Meer 14 december 2014

Asto letter oan dyn skoaltiid tinkst
en al dyn freonen yn herinnering bringst
tink dan ek oan har
dy’t dit hjir skriuwt
want freonskip bliuwt!