heit&mem

Ast aanst fertriet hast,

Ast aanst fertriet hast,

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Ast aanst fertriet hast,
sil ik dy treaste.
As se dy letter pleagje,
sil ik foar dy fjochtsje.
Mar no bin ik gewoan bliid
mei dy as suske/broerke.