heit&mem

As ’t sintsje yn ‘e iere moarn,

As ’t sintsje yn ‘e iere moarn,

Dieuwke van der Meer 18 november 2014

As ’t sintsje yn ‘e iere moarn,
sa laket dy it libben oan.
Mar it libben is, lyk as de dei
en bring ‘skaadzjen’ meastal mei.
Dochs fan it lêste winskje ik dy
bliuw dêrfan it measte frij.