heit&mem

As skylk de dei wer dei wurdt

As skylk de dei wer dei wurdt

Sietske Zwart 28 augustus 2015

As skielk de dei wer dei wurdt
gewoan as alle dagen,
elkien syn sin wer hat,
nochris oan dy tinkt by flagen.
Dan gûle wy ús triennen drûch
en misse dy noch alle dagen.