heit&mem

As it libben net mear giet

As it libben net mear giet

Sietske Zwart 28 augustus 2015

As it libben net mear giet
sa ast hope hiest.
As dy sa’n protte ûntnommen wurdt.
Ast talitte moatst dat in oar foar dy soarget, en it libben net mear dyn libben is.
Dan komt der in tiid datst deryn berêst dat de ein kommen is.