heit&mem

As it libben neat mear bringt,

As it libben neat mear bringt,

Sietske Zwart 28 augustus 2015

As it libben neat mear bringt,
bringt de dea alles.