heit&mem

As it libben

As it libben

Dieuwke van der Meer 4 juni 2015

As it libben net mear giet
sa ast hope hiest.
As dy sa’n protte ûntnommen wurdt.
Ast talitte moatst dat in oar foar dy soarget, en it libben net mear dyn libben is.
Dan komt der in tiid datst der yn berêst, dat de ein kommen is.