heit&mem

As in pearl yn Gods hân

As in pearl yn Gods hân

Sietske Zwart 26 augustus 2015

As in pearl yn Gods hân,
rykt hy ús dit berntsje oan.
Kostb’re libben troch Him bout,
oan ús soargen tabetroud.