heit&mem

As in pearel yn Gods hân

As in pearel yn Gods hân

Sietske Zwart 26 augustus 2015

As in pearel yn Gods hân,
rykt hy ús dit berntsje oan.
Kostber libben troch Him boud,
oan ús soargen tabetroud.