heit&mem

Allinnich noch mar lizze

Allinnich noch mar lizze

Sietske Zwart 28 augustus 2015

Allinnich noch mar lizze
gjin krêft mear om te stean.
Sa meager, sa ûnmachtich
sûnde, mar sa moast it gean.
’t Is foarby, it koe net langer
foargoed ferfaget no it lûd.
De rêst dy’t komt is grif fertsjinne
it wie genôch, sa is it goed.