heit&mem

Alhoewol’t de grutte leechte en it gemis bliuwe, docht it ús goed om te witten dat …. net allinne foar ús, mar ek foar oaren in protte betsjutten hat.

Alhoewol’t de grutte leechte en it gemis bliuwe, docht it ús goed om te witten dat …. net allinne foar ús, mar ek foar oaren in protte betsjutten hat.

Joukje de Jong 9 november 2016

Alhoewol’t de grutte leechte en it gemis bliuwe, docht it ús goed om te witten dat …. net allinne foar ús, mar ek foar oaren in protte betsjutten hat.