heit&mem

Alhiel ûnferwachts en foar ús fierste betiid is troch God thúshelle ús alderleafste mem en beppe

Alhiel ûnferwachts en foar ús fierste betiid is troch God thúshelle ús alderleafste mem en beppe

Joukje de Jong 9 november 2016

Alhiel ûnferwachts en foar ús fierste betiid is troch God thúshelle ús alderleafste mem en beppe