heit&mem

Alhiel oeral litte wy jim witte

Alhiel oeral litte wy jim witte

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Alhiel oeral litte wy jim witte
dat yn ús widske fan reid
op ’e nij in lyts wûnderke leit.