heit&mem

Aldergrutste wûnder

Aldergrutste wûnder

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

In protte yn heit syn hannen feroaret yn goud.
Mar it aldergrutste wûnder ha ik oan mem tabetroud.