heit&mem

krûpkes en tútsjes

krûpkes en tútsjes

Dieuwke van der Meer 1 maart 2021

Sa’n soad krûpkes en tútsjes,
Op dyn prachtich noaske en wang.
In koart skoftke mochtsto by ús wêze,
Mar yn ús hert, ús libben lang.

Karen Postma