heit&mem

Myn hertepine

Myn hertepine

Dieuwke van der Meer 2 februari 2021

Gûlend om it skriemen,
Dat ik nea heare mocht. 
Nim ik dyn pine oer, 
Fiel ik wat ik tocht. 
Myn hertepine,
Dwers troch alles hinne. 
Nettsjinsteande it gemis,
Bin ik nea allinne. 

Karen Postma