heit&mem

Himel fol stjerren

Himel fol stjerren

x 10 maart 2021

Hoe fielt it donker,
As ik myn eagen slút?
De kjeld fan de nacht,
Iensum foar it rút. 
In himel fol stjerren,
Sykjend nei dy yn ’e flonker.
Sels mei myn eagen ticht,
Bisto it ljocht yn it donker. 

Karen Postma