heit&mem

Mem foar altyd

Mem foar altyd

Dieuwke van der Meer 2 december 2020

Leaf, moai famke,
Ek al bin ik dy kwyt.
Do hast my mem makke,
In mem foar altyd.

Karen Postma