heit&mem

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Wat? Blomkoal? Earrebarre?
Ach, wolnee!
Heit en mem hawwe yn it hea west.
Fandêr datsto hjir no bist!